Hóa chất sinh hóa bán tự động – Teco

Hóa chất sinh hóa bán tự động

Hãng sản xuất: Teco Diagnostics

Hóa chất sinh hóa bán tự động

Hãng sản xuất: Teco Diagnostics

Cat No

Hóa chất sinh hóa bán tự động

Hãng sản xuất: Teco Diagnostics

Đóng gói
A502-480 Albumin 4 x 120ml
A504-150 Alk.Phosphate, Liquid 150ml
A505-240 Alk.Phosphate, Kinetic 20 x 12ml
A505-400 Alk.Phosphate, Kinetic 8x 50ml
A506-140 Alk.Phosphate, Endpoint 140 test
A524-150 ALT/GPT, Liquid (Kinetic) 150ml
A525-240 ALT/GPT, Kinetic 20 x 12ml
A525-400 ALT/GPT, Kinetic 8 x 50ml
A526-120 ALT/GPT, Kinetic, Color Endpoint 20 test
A533-60 Amylase, Kinetic 10 x 6ml
A559-150 AST/GOT, Liquid (Kinetic) 150ml
A560-240 AST/GOT, Kinetic 20 x 12ml
A560-400 AST/GOT, Kinetic 8 x 50ml
A561-120 AST/GOT, Color Endpoint 120 test
A562-480 AST/GOT, Kinetic (Single Reagent)
A591-60 Acid Phosphatase, Kinetic 10 x 6ml
B538-480 Bilirubin Direct 4 x 120ml
B549-150 BUN, Liquid (Kinetic) 150ml
B550-240 BUN, Kinetic 20 x 12ml
B550-400 BUN, Kinetic 8 x 50ml
B551-66 BUN, Urease, Color Endpoint 66 test
B551-132 BUN, Urease, Color Endpoint 132 test
B554-480 BUN, Kinetic (Single Reagent)
B576-480 Bilirubin Total 4 x 120ml
B577-480 Bilirubin Direct & Total 4 x 120ml
C501-480 Chloride 4 x 120ml
C503-480 Calcium 4 x 120ml
C504-480 Calcium Arsenazo III 4 x 120ml
C507-480 Cholesterol, Liquid 4 x 120ml
C509-150 Cholesterol 10 x 15ml
C509-400 Cholesterol 8 x 50 ml
C509-1L Cholesterol 1l
C511-60 Cholinesterase, Kinetic 10 x 6ml
C512-60 Creatinine kinase – NAC, Kinetic 10 x 6ml
C513-480 Creatinine, Color Endpoint 4 x 120 ml
C514-480 Creatinine, Kinetic 4 x 120ml
C515-480 Creatinine, Direct Endpoint 4 x 120ml
C516-500 Creatinine, Direct Endpoint (Single)
C525-60 Carbon Dioxide 10 x 6ml
C610-30 CK-MB, Kinetic 10 x 3ml
C610-60 CK-MB, Kinetic 10 x 6ml
C614-60 CK-MB, Kinetic (powder + Diluent) 10 x 6ml
G516-150 Glucose Hexokinase, Liquid 150ml
G518-150 Glucose Hexokinase 10 x 15ml
G518-400 Glucose Hexokinase 8 x 50ml
G519-250 Glucose Oxidase Trinder 5 x 50ml
G519-1L Glucose Oxidase Trinder 4 x 250ml
G520-480 Glucose Oxidase Liquid 4 x 120ml
G520-1L Glucose Oxidase Liquid 1L
G521-480 Glucose Hexokinase (Single Reagent)
G540-40 Glycose Hemoglobin 40 test
G560-125 HbA1c (Auto) 125 test
G571-150 γ- GT, Soluble, Kinetic 10 x 15ml
G571-400 γ- GT, Soluble, Kinetic 8 x 50ml
G572-150 γ- GT, Liquid 150ml
H511-20 HDL Cholesterol PEG 1 x 20ml
H513-100 Direct HDL Cholesterol 100 test
H526-480 Hemoglobin 4 x 120ml
H520-6L Hemoglobin 6 x 1000ml
H620-60 HBDH, Kinetic 10 x 6ml
H620-150 HBDH, Kinetic 10 x 15ml
H650-120G Hemocysteine 120 test
I515-480 Inorganic Phophorous Color 4 x 120ml
I516-480 Inorganic Phophorous UV 4 x 120ml
I592-100 Iron & TIBC 100 test
L530-100 Direct LDL Cholesterol 100test
L533-150 LDH-L, Liquid 150 ml
L535-60 LDH, Kinetic 10 x 6ml
L535-240 LDH, Kinetic 20 x 12ml
M524-120 Magnesium 4 x 30ml
P605-50 Potassium 50 test
P615-480 CSF/ Urine Protein 4 x 120ml
S650 Sodium 50 test
T526-480 Total liquid 4 x 120ml
T528-480 Total Protein 4 x 120ml
T531-150 Triglyceride, GPO 10 x 15ml
T531-400 Triglyceride, GPO 8 x 50ml
T532-480 Triglyceride, GPO, Liqiud 4 x 120ml
U580-240 Uric Acid, Color Endpoint 20 x 12ml
U580-400 Uric Acid, Color Endpoint 8 x 50ml
U582-480 Uric Acid, Liqiud 4 x 120ml

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.